σύναψη συμβάσεως διαδικτύου

Συγγραφέας: Γεωργιάδης Γεώργιος

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 02/12/2003

ISBN: 978-960-15-1061-3

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: XXVI+486 

Περίληψη:
Αντικείμενο του βιβλίου είναι η νομική αντιμετώπιση των συναλλαγών του «ηλεκτρονικού εμπορίου». Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη.
Το πρώτο μέρος αντιμετωπίζει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές από την οπτική του δικαίου των δικαιοπραξιών. Μεταξύ των ζητημάτων που θίγονται είναι η έννοια της ηλεκτρονικής δήλωσης βουλήσεως, τα ζητήματα της συντέλεσης και της περιέλευσης της δήλωσης που διαβιβάζεται τηλεπικοινωνιακώς, η ελαττωματικότητα και η εσφαλμένη διαβίβασή της, ζητήματα ηλεκτρονικού τύπου και ηλεκτρονικής υπογραφής καθώς και η νομική αντιμετώπιση του email.
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στα θέματα της προστασίας του καταναλωτή. Ειδικότερα εξετάζεται η χρήση Γενικών Όρων των Συναλλαγών και η υπαγωγή της σύμβασης μέσω του Διαδικτύου στην έννοια της Σύμβασης από Απόσταση. Στο πλαίσιο της τελευταίας υπαγωγής εξετάζονται αναλυτικά τα παρεχόμενα μέσα προστασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο δικαίωμα υπαναχώρησης και τις συνέπειες της άσκησης αυτού, τις περιπτώσεις αποκλεισμού του δικαιώματος και άλλες ειδικές διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2251/1994.
Ο στόχος του βιβλίου είναι διττός: Πρώτον, επιδιώκει να δώσει λύσεις σε σειρά από προβλήματα, τα οποία ανακύπτουν στις συναλλαγές εξαιτίας του νέου αυτού μέσου δικαιοπρακτικής έκφρασης και απασχολούν ήδη τον νομικό της πράξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεμελίωση των λύσεων αυτών στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και στην αποτροπή της διάσπασης της ενότητας του δικαίου των δικαιοπραξιών με τη δημιουργία ενός αυτόνομου συνόλου κανόνων ειδικά για τις «ηλεκτρονικές συναλλαγές». Παράλληλα όμως παρουσιάζει το βιβλίο τη μοναδική δυνατότητα του συστήματος του Αστικού Κώδικα να αφομοιώνει τις νέες συναλλακτικές πρακτικές στο σώμα του, διατηρώντας έτσι την εσωτερική τελολογική του συνοχή και συμβάλλοντας στη συστηματική ενότητα του Αστικού μας Δικαίου.