Περιοδικό Το Σύνταγμα

Τριμηνιαία Επιθεώρηση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Θεωρίας και Πράξης

Με την ευκαιρία της ψηφίσεως του νέου ελληνικού Συντάγματος του 1975, άρχισε να εκδίδεται, από του έτους εκείνου, το περιοδικό «Το Σύνταγμα» με πρόθεση να συμβάλει, με κριτήρια επιστημονικά, στο νέο ξεκίνημα του δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα, ιδίως δε στην ερμηνευτική προσέγγιση των συνταγματικών διατάξεων που το πρώτον είχαν τεθεί και την άμεση παρουσίαση και σχολιασμό των κάθε φορά επίκαιρων συνταγματικών ζητημάτων. Ειδικότερα, σε κάθε τεύχος του περιοδικού περιέχονται πρωτότυπες θεωρητικές μελέτες συνταγματικού δικαίου και δημόσιου γενικότερα δικαίου, συνταγματικό χρονικό, παρατηρήσεις σε αποφάσεις δικαστηρίων που τέμνουν μείζονα ζητήματα, ως και νομολογία εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων με σχόλια. Το τεύχος κλείνει με βιβλιοκρισίες και πλούσιο βιβλιογραφικό δελτίο, όπου, κάθε φορά, παρουσιάζονται οι νέες, ελληνικές και ξενόγλωσσες εκδόσεις, ώστε οι αναγνώστες να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τη σχετική φιλολογία δημοσίου δικαίου στον δυτικοευρωπαϊκό χώρο.