εκτελεστής διαθήκης

Συγγραφέας: Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή

Επιστημονική σειρά: Πραγματείες Αστικού Δικαίου (Διεύθυνση: Καθηγητής Παναγιώτης Α. Παπανικολάου)

Αριθμός στη σειρά: 3

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 28/12/2005

ISBN: 978-960-15-1528-3

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: XVI+420

Περίληψη:
Ο διορισμός, το έργο και η παύση των καθηκόντων του εκτελεστή δια-θήκης (του προσώπου, το οποίο ο διαθέτης έχει ορίσει να επιμεληθεί των υποθέσεών του μετά τον θάνατό του) καθώς και οι σχέσεις του με τον κλη-ρονόμο και τους τρίτους, αποτελούν αντικείμενο της μονογραφίας. Το θέμα αναλύεται ιστορικά και συγκριτικά. Η εξουσία του εκτελεστή διαθήκης οριοθετείται τελολογικά, με γνώμονα τον σεβασμό στη βούληση του διαθέ-τη, την ασφάλεια των συναλλαγών αλλά και τα συμφέροντα του κληρονό-μου, σε περιορισμό των δικαιωμάτων του οποίου αποβλέπει ο διορισμός εκτελεστή διαθήκης.

Δείτε όλη τη σειρά εδώ