Μεταβίβαση Περιουσιακού Δικαιώματος Πνευματικής

Συγγραφέας: Ιωάννης Νικολόπουλος

Επιστημονική σειρά: Βιβλιοθήκη Αστικού και Δικονομικού Δικαίου (Διεύθυνση: ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Γ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Κ. ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Ν. ΚΛΑΜΑΡΗΣ, Γ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ)

Αριθμός στη σειρά: 60

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 03/02/2005

ISBN: 978-960-15-1328-0

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 365

Περίληψη:
Βασικό αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η εξέταση της νομικής φύσης και της λειτουργίας της σύμβασης μεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας, στην περίπτωση που η μεταβίβαση έχει ως στόχο την οικονομική εκμετάλλευση των μεταφερόμενων εξουσιών από τον αποκτώντα. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται ζητήματα όπως οι εφαρμοστέες διατάξεις κατά την κατάρτιση της μεταβιβαστικής σύμβασης, η ευθύνη των συμβαλλομένων σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της συμβατικής σχέσης, οι λόγοι απόσβεσης των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, καθώς και άλλα ειδικότερα ζητήματα όπως η καλόπιστη κτήση περιουσιακών εξουσιών απο μη δικαιούχο, η χρησικτησία, η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος επί μελλοντικών έργων, η μεταβίβαση μελλοντικών εξουσιών και η «δευτερογενής» μεταβίβαση. Επιχειρείται επίσης η συστηματική διάκριση της σύμβασης μεταβίβασης και των συμβάσεων εκμετάλλευσης, που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν. 2121/93. Πέραν της μεταβιβαστικής σύμβασης με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση του περιουσιακού δικαιώματος από τον αποκτώντα, εξετάζονται επιπλέον η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος με σκοπό τη διαχείρισή του από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και η μεταβίβαση ως συνέπεια αναγκαστικής κατάσχεσης, με βάση τα άρθρα 1022 επ. του ΚπολΔ.

Δείτε όλη τη σειρά εδώ