Νομικά Μελετήματα

Νομικά Μελετήματα – Γενική Εποπτεία: Ι.Σ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Στις Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων μας λει-τουργούν Τμήματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο πλαίσιο των οποίων συγγράφονται και διπλωματικές εργασίες.
Ορισμένες από τις εργασίες αυτές αποτελούν – πάντοτε ανάλογα με τις δυνατότητες των σπουδαστών – πράγματι συμβολές στην βιβλιογραφία.
Για να καταστεί δυνατή η ευρύτερη διάδοση των εργασιών αυτών, αλλά και για να καταστεί γνωστή η εκπαιδευτική δραστηριότητα των Νομικών Σχολών, επιχειρείται η καθιέρωση νέας σειράς με τίτλο «Νομικά Μελετήματα» – με την ελπίδα να περιληφθούν σ’ αυτήν όλες οι αξιόλογες ερευνητικές εργασίες των μεταπτυχιακών σπουδαστών Νομικής.